Giấy phép

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép của mình và trở thành một đại lý bất động sản ở Del biết. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản trong Delkn, thông tin về bài kiểm tra bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Delwar, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành đại lý bất động sản ở Bắc Carolina. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Bắc Carolina, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Bắc Carolina, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Vermont. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Vermont, thông tin về bài kiểm tra bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Vermont, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành đại lý bất động sản ở New Jersey. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở New Jersey, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở New Jersey, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Idaho. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Idaho, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Idaho, v.v.

ĐọC Thêm

Một đại lý bất động sản là bất cứ ai đã kiếm được một giấy phép bất động sản. Một nhà môi giới bất động sản là một đại lý cũng đã vượt qua kỳ thi giấy phép môi giới của họ. Sự khác biệt chính giữa một đại lý bất động sản và môi giới là một nhà môi giới có thể sở hữu một công ty bất động sản hoặc thuê các đại lý để làm việc cho họ. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các khác biệt về kỹ thuật giữa các đại lý và môi giới bất động sản và khám phá các lợi ích, mức lương, trách nhiệm khác nhau và cách trở thành một nhà môi giới bất động sản.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Wisconsin. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Wisconsin, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Wisconsin, v.v.

ĐọC Thêm

Mức lương đại lý bất động sản trung bình là $ 33,750 trong năm 2016, theo Hiệp hội Bất động sản Quốc gia. Điều này có vẻ hơi thấp, nhưng các yếu tố như số giờ làm việc hoặc số năm kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập. Ví dụ, báo cáo NAR 2017 cho thấy 56 phần trăm các đại lý làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần kiếm được dưới 10.000 đô la một năm.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Kansas. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Kansas, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Kansas, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Florida. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Florida, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, sự phá vỡ hạt của quận bất động sản đắt nhất ở Florida và lời khuyên từ các đại lý thành công ở Florida , thi, và thành công như một đại lý bất động sản.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Ohio. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Ohio, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Ohio, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở New York. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở New York, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở New York, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành đại lý bất động sản ở Rhode Island. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Rhode Island, thông tin về bài kiểm tra bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Rhode Island, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành đại lý bất động sản ở Washington. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Washington, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Washington, v.v.

ĐọC Thêm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chi tiết bạn cần biết để có được giấy phép và trở thành một đại lý bất động sản ở Nam Dakota. Bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu cấp phép bất động sản cơ bản ở Nam Dakota, thông tin về kỳ thi bao gồm tỷ lệ vượt qua và chuẩn bị kiểm tra, quy tắc đối ứng, phân tích theo quận của bất động sản đắt nhất ở Nam Dakota, v.v.

ĐọC Thêm